Tigar predstavio finansijske rezultate za prva tri kvartala 2016. godine

Tigar

Kako se navodi u izveštaju, ukupna eksterna prodaja Tigrovog programa za period januar-septembar 2016. godine iznosi 1,46 milijardi dinara, od čega je 73% ostvareno u izvozu, što je za 15% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Program gumene obuće i dalje ima najveće učešće u izvozu koje iznosi 93%, odnosno 994 miliona dinara. Prodaja programa Obuće je 18% viša u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je izvoz veći za 25% dok je zabeležen pad obima prodaje na domaćem tržištu za 2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar a.d. Branislava Čurića i najznačajniji pokazatelji poslovanja EBIT i EBITDA nastavljaju rast u periodu januar-septembar 2016. godine:

Na konsolidovanom nivou iskazan je poslovni dobitak (EBIT) u periodu januar - septembar 2016. godine u iznosu od 58,8 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine iskazan gubitak od 11,4 miliona dinara. Poslovni dobitak pre amortizacije (EBITDA) iznosi 179,9 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine zabeležen poslovni dobitak pre amortizacije u iznosu od 127,5 miliona dinara.

Zaključak koji je donela Vlada Republike Srbije dana 13.09.2016. godine, gde se daje saglasnost i preporuka poveriocima sa državnim učešćem u kapitalu da svoja potraživanja konvertuju u trajni ulog u kapitalu Društva, od suštinskog je značaja za dalje poslovanje Tigra a.d. i za sprovođenje mera iz pravnosnažnog UPPR-a Tigra a.d. Postupak realizacije Zaključka je u toku, budući da je pre potpisivanja ugovora o konverziji bilo potrebno da se izvrši usaglašavanje stanja obaveza, donesu adekvatne odluke na organima upravljanja i uskladi tekst ugovora o konverziji.

Društvu sledi i nastavak pregovora sa komericijalnim poveriocima.

Napomenuo bih objavljene podatke Evropske komisije o uvozu gumeno-plastične obuće u Evropsku uniju gde Tigar a.d. zauzima drugo mesto po ostvarenoj realizaciji za I-VI 2016, odmah iza Kine, sa realizacijom od 5,6 miliona eura. To su najbolji podaci u izvozu za Tigar a.d. u poslednjih 5 godina na šestomesečnom nivou.

U delu izmirenja obaveza prema poveriocima, obaveze se izmiruju u skladu sa mogućnostima. U početku sprovođenja UPPR-a izmirenje obaveza je išlo nesmetano, međutim od trenutka kad je na plaćanje dospeo i deo glavnica mogućnost izmirenja obaveza je otežana.
U posmatranom periodu menadžment kompanije je nastavio kontinuiranu komunikaciju sa najvećim akcionarima, poveriocima i predstavnicima Vlade Republike Srbije, kao najvećeg pojedinačnog akcionara, u cilju postizanja saglasnosti oko ključnih odluka za kompaniju, a sve u skladu sa predviđenim merama iz UPPR-a.