RRC D.o.o. logo

RRC D.o.o.

RRC D.o.o. slika


Ulica: Vardarska 29
Poštanski broj: 11000
Grad: Beograd
Država: Srbija
Telefon: 0112042070
Fax: 0112042099

Kompanija RRC EN osnovana je 1992. godine, i na današnji dan ona je medjunarodni projektni distributer, koji ostvaruje razvoj visoko tehnološke opreme za stvaranje višenivovskih mreža sa mnogim stepenima slozenosti. Kompanija RRC EN je u sastavu grupe kompanija RRC-a i ima kancelarije u Rusiji - Moskvi, Sankt-Peterburgu, u zemljama Saveza Nezavisnih Drzava– Almatiji, Bakuu, kao i u zemljama Istočne Evrope.

Za nekoliko godina rada na ruskom i evropskom tržištu kompanijom RRC EN stečeno je izuzetno iskustvo vodjenja biznisa na lokalnima tržištima, kao i opširna ekspertiza za različite produktne i tehnološke pravce.

Kompanija radi sa sistem integratorima i reselerima, stavljajući akcenat na razvitak odnosa sa kompanijama-integratorima, kojima je cilj pružanje svojih usluga segmentu Small and Medium Business (SMB). Za njih je u RRC EN predviđen niz naprednih servisa i programa, da bi se povećala njihova konkurentska prednost na tržištu. Sa gledišta tehnologija, kompanija RRC EN koncentriše napore na razvitak segmenta Advanced Technologies.

Za efikasni razvoj savremene tehnologije u aktivima kompanije RRC EN prisutne su:

  • čisto struktuiran kanal, u kojem se ostvaruje isporuka opreme za realizaciju projekata različitog stepena složenosti;
  • princip segmentirane distribucije - u svakom produktnom pravcu je dominantan vendor, i za svaki od njih RRC EN se javlja kao ekspert, pružajući partnerima jedinstvenu ekspertizu i gotova rešenja za pravljenje višenivovskih mreža;
  • centralni magacin i jedinstveni logistički sistem, omogućujući obezbeđenje optimalnih rokova isporuke na svim teritorijama gde je prisutna kompanija RRC EN;
  • međunarodni standardi rada i razumevanje specifičnosti lokalnih tržišta.

Pripada kategoriji: IT u trgovini